Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022

Aναπτυξιακός νόμος 4887/2022

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 16/Α/04.02.2022, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τίτλο: «Αναπτυξιακός νόμος-Ελλάδα ισχυρή ανάπτυξη». Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το 2022 με 13 καινούρια θεσμικά καθεστώτα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων έως και 70%. Τουλάχιστον 4 θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων, από τα 13 συνολικά που προβλέπει συνολικά ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος «Ελλάδα-Ισχυρή Ανάπτυξη», αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2022.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα δύο πρώτα καθεστώτα αναμένεται να προκηρυχθούν στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ώστε στα τέλη Δεκεμβρίου να ακολουθήσουν τα επόμενα δύο και πριν την εκπνοή του χρόνου να πέσουν και οι υπογραφές για τις αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων.

Αντικείμενο

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει την ενίσχυση τμήματος των δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου που αφορούν στην ίδρυση και δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχείρησης σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ από αυτή, καθώς και στη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω των καθεστώτων του παρόντος λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Αντικείμενο του Αναπτυξιακού Νόμου αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
 3. Νέο Επιχειρείν,
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
 11. Μεγάλες επενδύσεις,
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
 13. Επιχειρηματικότητα 360

Ποσοστά Ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης βάσει του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Μόλις κοινοποιηθεί το αναπτυξιακό σχέδιο δίκαιης μετάβασης προβλέπεται προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές δίκαιης μετάβασης (η ανώτατη επιχορήγηση για την περιοχή του βορείου Αιγαίου ορίζεται σε 75%), με αποτέλεσμα το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται έως και 75%  για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα €10.000.000, με εξαίρεση το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», όπου το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 5.000.000€ και το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», όπου το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με ειδική υπουργική απόφαση.

 • Οι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του ΧΠΕ δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50.000.000€.
 • Στις μεγάλες επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Περιοχές της Αττικής οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.
 • Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τα 100 εκατομμύρια ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου.
 • Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
 • Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση τα 30 εκατομμύρια για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Είδη ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

 • Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία ξεκινά από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». Συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή
  των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις πρώτες ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα, ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη παρέχεται αυτοτελώς. Η οικονομική συμμετοχή του επενδυτή καλύπτεται, είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με τραπεζικό δανεισμό.

Καταβολή Ενισχύσεων

Οι διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων ανά είδος αναφέρονται εδώ

Επιλέξιμοι φορείς 

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες, ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • εμπορική εταιρεία,
 • συνεταιρισμός,
 • κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικοί και αστικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του ν.4384/2016,
 • δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις,
 • υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
 • ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή- πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

Οι Κωδικοί Δραστηριότητας και οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι παρουσιάζονται εδώ

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό του €1.000.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των €500.000
 • Μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των €250.000
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των €100.000
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις  (Κοιν. Σ. Επ.), αγροτικοί και αστικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις στο ποσό των €50.000

Επιλέξιμες δαπάνες 

Συνοπτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κάτωθι. Αναλυτικά τις δαπάνες μπορείτε να τις δείτε εδώ.

 • Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).
 • Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).
 • Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).
 • Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).
 • Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
 • Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Δαπάνες καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 • Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).
 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
 • Δαπάνες για συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Επενδυτικές δαπάνες για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση.

Αξιολόγηση

Οι προκηρύξεις καθεστώτων έχουν σταθερό ετήσιο κύκλο. Στην περίπτωση της άμεσης αξιολόγησης, η προκήρυξη γίνεται άπαξ ετησίως. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, οι  προκηρύξεις κάθε καθεστώτος γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατ’ έτος με διάρκεια ισχύος κάθε προκήρυξης τους τρεις (3) μήνες, χωρίς τη δυνατότητα χορήγησης παράτασης.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας:
α. σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,
β. τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Οι ως άνω προθεσμίες αναστέλλονται κατά τον μήνα Αύγουστο.

  • All
  • Άρθρα
  • Δήμος Γορτυνίας
  • Δήμος Μεγαλόπολης
  • Δήμος Οιχαλίας
  • Δήμος Τριπόλεως
  • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
  • Επιχειρηματικότητα
  • ΕΣΠΑ 2021-2027
  • Εταιρικά Νέα
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

  Συνοπτικά για τη Δράση Η δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις

  Κεντρική Μακεδονία: Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον

  Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

  Συνοπτικά για τη Δράση Η δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας

  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  Λίγα Λόγια για τη Δράση Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Προϋπολογισμός Δράσης 190.000.000€  41.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και   
  espa
  psifiaka-ergaleia
  epixeiriseis-programmata-taa