Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
* στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45 και 47)
* στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)
* στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας (ΚΑΔ 85,88)
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τη σύνοψη του προγράμματος

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:
Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ\\Επιδότηση 50%.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
  • να έχουν το 2018 κατ’ ελάχιστον: * 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, * 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίαση5.000 ευρώ\\ έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης\\ έως 100% για επιχειρήσεις εκπας και * 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες:
1. Κτίρια- Εγκαταστάσεις έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
3. Μεταφορικά μέσα μέχρι 2ίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
3.1. Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG), έως 12.000€
4. Ψηφιακή Προβολή, έως 8.000€.
5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, 7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά.
6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), μέχρι 30.000€ και έως 40% του επενδυτικού σχεδίου.
7. Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Προστιθέμενη Αξία στα Επενδυτικά Σχέδια

  • Κερδοφόρες χρήσεις (1 έως 3).
  • Αύξηση της απασχόλησης κατά τα έτη 2017–>2018.
  • Μεταβολή του Κύκλου εργασιών κατά τα έτη 2017–>2018.
  • Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ) εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια ή εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) από Τράπεζα ή από συνδυασμό των ανωτέρω.
  • Μήνες Λειτουργίας της επιχείρησης το τελευταίο έτος (2018).
  • Έτη λειτουργίας της επιχείρησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27 Φεβρουαρίου 2019- 09 Μαΐου 2019

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα στην προβαθμολόγηση και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου