«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας»

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική προτεραιότητα: 3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων».

Ημερομηνία Υποβολών

27/03/2023 ώρα 12:00 –> 26/04/2023 ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης

1.000.000,00 €

Επιλέξιμες Δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 18,32,33,35,36,37,38,39,43
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 55,56
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 58,59,60,61,62,63
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 71,72,74,79,81
 • ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 90, 91,95

Επιλέξιμοι είναι όλα τα αναλυτικά ΚΑΔ των παραπάνω κατηγοριών.

Δικαιούχοι της Δράσης
 • Να έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως και την 31/5/2022.
 • Να λειτουργούν με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης
 • Να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Λάρισας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας
 • Να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
 • Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα
 • Να διαθέτουν ή να αιτούνται χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση εφαρμογής μέτρων προσβασιμότητας των ΑμΕΑ
 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να διατηρούν την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

5.000,00€ έως 15.000,00€

Ένταση ενίσχυσης

65% (De Minimis)

Διάρκεια υλοποίησης

έως 5 μήνες από την ένταξη

Επιλεξιμότητα Δαπανών

07/03/2023

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου οι επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και να λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.
Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό / δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Πράσινες Επενδύσεις
 • Προμήθεια οικολογικών σκίαστρων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια γλαστρών και καλλωπιστικών φυτών στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια συστήματος διαχωρισμού των απορριμμάτων της επιχείρησής
 • Προμήθεια επιτοίχιας ταμπέλας με περιβαλλοντικό φωτισμό (LED)
 • Ετήσια συνδρομή για την συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της επιχείρησης κατά παραγγελία
 • Προμήθεια μηχανημάτων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών
2. Τεχνολογικές Επενδύσεις
 • Εφαρμογή παρακολούθησης αποθήκης, logistics, διασύνδεσης με προμηθευτές
 • Προμήθεια σταθμού φόρτισης πολλαπλών συσκευών (κινητά, laptop, tablet κλπ) στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια ή Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την επιβράβευση των πελατών της επιχείρησης (loyalty πελατών)
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
 • Παροχή internet για ένα έτος (εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση)
3. Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Αγορά ηλεκτρικού πατινιού για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησής
4. Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ
 • Κατασκευή ράμπας για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.
 • Κατασκευή τουαλέτας ΑμΕΑ.
 • Προμήθεια αναβατορίου για ΑμΕΑ.
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την αποτύπωση των επιχειρήσεων που είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ.
 • Διαμόρφωση ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

  Συνοπτικά για τη Δράση Η δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις

  Κεντρική Μακεδονία: Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση

  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον

  Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

  Συνοπτικά για τη Δράση Η δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» στοχεύει στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας

  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  Λίγα Λόγια για τη Δράση Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Προϋπολογισμός Δράσης 190.000.000€  41.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και

  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Λίγα Λόγια για τη Δράση Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και

  «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

  Συνοπτικά Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία Η δράση αφορά σε 1.900 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών από 1.1.2022 έως και 16.10.2023. Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Ωφελούμενοι της Δράσης στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες, ήτοι τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,

  [/vc_column][/vc_row]   
  espa
  psifiaka-ergaleia
  epixeiriseis-programmata-taa