«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας»

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική προτεραιότητα: 3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων».

Ημερομηνία Υποβολών

27/03/2023 ώρα 12:00 –> 26/04/2023 ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης

1.000.000,00 €

Επιλέξιμες Δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 18,32,33,35,36,37,38,39,43
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 55,56
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 58,59,60,61,62,63
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 71,72,74,79,81
 • ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 90, 91,95

Επιλέξιμοι είναι όλα τα αναλυτικά ΚΑΔ των παραπάνω κατηγοριών.

Δικαιούχοι της Δράσης
 • Να έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως και την 31/5/2022.
 • Να λειτουργούν με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης
 • Να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Λάρισας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας
 • Να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
 • Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα
 • Να διαθέτουν ή να αιτούνται χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση εφαρμογής μέτρων προσβασιμότητας των ΑμΕΑ
 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να διατηρούν την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

5.000,00€ έως 15.000,00€

Ένταση ενίσχυσης

65% (De Minimis)

Διάρκεια υλοποίησης

έως 5 μήνες από την ένταξη

Επιλεξιμότητα Δαπανών

07/03/2023

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου οι επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και να λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.
Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό / δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Πράσινες Επενδύσεις
 • Προμήθεια οικολογικών σκίαστρων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια γλαστρών και καλλωπιστικών φυτών στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια συστήματος διαχωρισμού των απορριμμάτων της επιχείρησής
 • Προμήθεια επιτοίχιας ταμπέλας με περιβαλλοντικό φωτισμό (LED)
 • Ετήσια συνδρομή για την συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της επιχείρησης κατά παραγγελία
 • Προμήθεια μηχανημάτων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών
2. Τεχνολογικές Επενδύσεις
 • Εφαρμογή παρακολούθησης αποθήκης, logistics, διασύνδεσης με προμηθευτές
 • Προμήθεια σταθμού φόρτισης πολλαπλών συσκευών (κινητά, laptop, tablet κλπ) στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια ή Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την επιβράβευση των πελατών της επιχείρησης (loyalty πελατών)
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
 • Παροχή internet για ένα έτος (εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση)
3. Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Αγορά ηλεκτρικού πατινιού για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησής
4. Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ
 • Κατασκευή ράμπας για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.
 • Κατασκευή τουαλέτας ΑμΕΑ.
 • Προμήθεια αναβατορίου για ΑμΕΑ.
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την αποτύπωση των επιχειρήσεων που είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ.
 • Διαμόρφωση ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Νέες Δράσεις για ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων

  Α. Δράση "Ενίσχυση και Λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων" Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής Στο πλαίσιο της Δράσης θα ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει: να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

  2η Προκήρυξη “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

  Σκοπός - Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και  μεγέθυνση, με στόχο

  2η Προκήρυξη “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

  Σκοπός - Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό  ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι

  Γ΄ Κύκλος- Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

  ΣΚΟΠΟΣ Η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας μέσω της δημιουργίας 300 νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων από άνεργους 18-29 ετών. Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 Ημερομηνία λήξης των υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

  Γ΄Κύκλος – Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

  [/vc_column][/vc_row]

  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

  Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Δράση

  [/vc_column][/vc_row]   
  espa
  psifiaka-ergaleia
  epixeiriseis-programmata-taa