«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας»

Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», Θεματικό Στόχο 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», Επενδυτική προτεραιότητα: 3α «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων».

Ημερομηνία Υποβολών

27/03/2023 ώρα 12:00 –> 26/04/2023 ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης

1.000.000,00 €

Επιλέξιμες Δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 18,32,33,35,36,37,38,39,43
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 55,56
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 58,59,60,61,62,63
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 71,72,74,79,81
 • ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: 90, 91,95

Επιλέξιμοι είναι όλα τα αναλυτικά ΚΑΔ των παραπάνω κατηγοριών.

Δικαιούχοι της Δράσης
 • Να έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης έως και την 31/5/2022.
 • Να λειτουργούν με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης
 • Να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΒΑΑ Λάρισας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας
 • Να είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων
 • Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα
 • Να διαθέτουν ή να αιτούνται χρηματοδότησης στην παρούσα πρόσκληση εφαρμογής μέτρων προσβασιμότητας των ΑμΕΑ
 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.
 • Να διατηρούν την επένδυση στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

5.000,00€ έως 15.000,00€

Ένταση ενίσχυσης

65% (De Minimis)

Διάρκεια υλοποίησης

έως 5 μήνες από την ένταξη

Επιλεξιμότητα Δαπανών

07/03/2023

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου οι επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και να λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.
Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό / δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Πράσινες Επενδύσεις
 • Προμήθεια οικολογικών σκίαστρων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια γλαστρών και καλλωπιστικών φυτών στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια συστήματος διαχωρισμού των απορριμμάτων της επιχείρησής
 • Προμήθεια επιτοίχιας ταμπέλας με περιβαλλοντικό φωτισμό (LED)
 • Ετήσια συνδρομή για την συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της επιχείρησης κατά παραγγελία
 • Προμήθεια μηχανημάτων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών
2. Τεχνολογικές Επενδύσεις
 • Εφαρμογή παρακολούθησης αποθήκης, logistics, διασύνδεσης με προμηθευτές
 • Προμήθεια σταθμού φόρτισης πολλαπλών συσκευών (κινητά, laptop, tablet κλπ) στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια ή Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την επιβράβευση των πελατών της επιχείρησης (loyalty πελατών)
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
 • Παροχή internet για ένα έτος (εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση)
3. Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα
 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Αγορά ηλεκτρικού πατινιού για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησής
4. Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ
 • Κατασκευή ράμπας για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.
 • Κατασκευή τουαλέτας ΑμΕΑ.
 • Προμήθεια αναβατορίου για ΑμΕΑ.
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την αποτύπωση των επιχειρήσεων που είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ.
 • Διαμόρφωση ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

  Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. Δράση

  Πρόσκληση Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

  Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

  Δράση «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ»

  Αντικείμενο της Δράσης Η ενίσχυση της αγοράς ή χρονομίσθωσης (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (ΒEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της  αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος (η/ο). Στόχος της Δράσης Ο στόλος των Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ αριθμεί περίπου 28.500 οχήματα σε όλη την Επικράτεια εκ των

  “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360” του Αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

  Σκοπός - Διάρκεια Καθεστώτος Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής - πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο

  ΠΡΟ-δημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

  Γενικά Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Επιλέξιμες δαπάνες: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Δράση 1:  Πράσινος

  ΠΡΟ-δημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

  Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές

  [/vc_column][/vc_row]   
  espa
  psifiaka-ergaleia