Πρόγραμμα “Ανάσα”\\ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Γενικά

Η Δράση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης).

Δικαιούχοι της Δράσης

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια και στους επιλέξιμους ΚΑΔ σύμφωνα με την Προκήρυξη. Επιλέξιμες είναι όλες οι Νομικές Μορφές. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, την αλιεία. και υδατοκαλλιέργεια.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
  • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  • Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τι 800.000,00€.
  • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
  • Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης.

Ποσό επιχορήγησης

5.000,00€-50.000,00€

Το ποσό της επιχορήγησης προκύπτει από το 50% των λειτουργικών και εξόδων μισθοδοσίας που πραγματοποίησε η επιχείρηση το 2019.

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 στους ίδιους κωδικούς εξόδων από τα οποία προέκυψε το ποσό ενίσχυσης (λειτουργικά, πρώτες ύλες, εμπορεύματα χρήσης, μισθοδοσία).

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί το 2022 και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

Η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης πληρωμής του κεφαλαίου κίνησης οφείλει να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια μέρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους.

Ημερομηνίες Υποβολής

13 Οκτωβρίου (13:00)

30 Οκτωβρίου (15:00)

Προσοχή

Επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες σε Δράσεις de minimis (ΕΣΠΑ 2014-2020) θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων από το σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση για μια συγκεκριμένη δαπάνη (λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία) δεν ξεπερνά την συνολική αξία της δαπάνης.

Κριτήρια Βαθμολογίας

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MAX
Α1 Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ έτους 2019 (>25 ΕΜΕ –> 25) 25
Α2 Δείκτης κέρδους Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων προς Κύκλο Εργασιών έτους 2019
(για τιμές >0,3 –>15) (για τιμές <=0 –> 0) (για τιμές 0 έως 0,3 –>*50
15
Α3 Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 προς το διάστημα 01/4/2020 έως 30/06/2020 (για τιμές <1 –> 0) (για τιμές >10 –> 60) (για τιμές 1 έως 10 –> *6) 60

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa