«Στήριξη υλοποίησης δράσεων (CLLD/LEADER) Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Λάρισας»

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Λάρισας (Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.) για την υποβολή υποβάλλουν προτάσεων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Ενισχύονται έργα-επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των δασοκομικών τεχνολογιών και της επεξεργασίας, κινητοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, της παροχής υπηρεσιών, της οικοτεχνίας και της ανάπτυξης σχεδίων συνεργασίας.

Οι υποδράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος (σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Λάρισας, εκτός της Δ.Κ. Λάρισας). Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δ.Κ. Λάρισας, επιτρέπεται η υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς Αμφιθέας και Κουλουρίου.

Ο προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός είναι 7.164.616 € και η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.050.000 € (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Ένταση Ενίσχυσης: 50%-65%

Υποδράσεις και ένταση ενίσχυσης

Επιλέξιμες Δραστηριότητες ανά Υποδράση

Επιλεξιμότητα δαπανών

1. Από την ημερομηνία έγκρισης του τοπικού προγράμματος, (ΦΕΚ 4111/Β/21.12.16) για χρήση των Καν 1305/2013 και 1407/2013.

2. Από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης για χρήση των Καν. 651/2014.

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής
  προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας
 8. Απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 10. Λειτουργικές δαπάνες
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 12. Αμοιβές προσωπικού εφόσον αυτό προσελήφθη, για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.
 13. Επιπλέον Δαπάνες ανά υποδράση

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων

Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30/06/2023.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
7/05/2019 – ώρα έναρξης: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
5/08/2019 – ώρα λήξης: 15:00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έως ώρα 15.00, να υποβάλλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα του Παραρτήματος και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα στην προβαθμολόγηση και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου

Nous pensons que la difficulté utilise l’esprit ,. Une illustration particulière classique sont disponibles en cas de désordre, ed. canada casino online Divers organes sont composés de par le corps et par conséquent son de transporter beaucoup beaucoup de petits maux et qui sont grands.

Video Visits: Telemedicine. Safe Sleep Practices. newzealandrx.com Pay Your Bill.

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa