Νέες Δράσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για νέες, υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Τον Φεβρουάριο του 2019 αναμένονται οι προκλήσεις για δύο Δράσεις από το Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για νέες, νεοσύστατες, υπό σύσταση και υφιστάμενες επιχειρήσεις για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών:

1. “Δράση 3α.1.4.1.4: Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων”. Η Δράση αφορά σε δράσεις ενίσχυσης νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης.

Προϋποθέσεις

 • Υπό ίδρυση, ή νεοσύστατες επιχειρήσεις (δεν έχουν κλείσει μία διαχειριστική χρήση) ή νέες (μέχρι και δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) ΜΜΕ.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Να διαθέτουν τον δηλούμενο ΚΑΔ πριν την καταβολή οποιουδήποτε μέρους της ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός

 • Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) προϋπολογίζεται σε 17.000.000 €.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως 400.000 €.
 • Η Επιδότηση είναι 60% και 70% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Προβλέπεται διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Τι χρηματοδοτείται

Κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα – εξοπλισμό, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, σχεδιασμό και πιστοποίηση, συσκευασία/ ετικέτα προϊόντων/ υπηρεσιών. Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση. Δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Δημιουργία εμπορικού σήματος. Ενέργειες πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Προβολή – Προώθηση. Ενισχύσεις Καινοτομίας. Λειτουργικές δαπάνες εκτός του μισθολογικού κόστους. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 14 Νοεμβρίου 2018.

2. “Δράση 3α.1.4.1.1: Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων”. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης. Η Δράση επιδιώκει να συμβάλει στην παραγωγή νέων /καινοτόμων /εξελιγμένων (βελτιωμένων) προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και στη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.

Προϋποθέσεις

 • Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν τον δηλούμενο ΚΑΔ πριν την καταβολή οποιουδήποτε μέρους της ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός

 • Ο Συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) προϋπολογίζεται σε 20.000.000 €.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.
 • Η Επιδότηση είναι 50% και 60% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Χρόνος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Προβλέπεται διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Τι χρηματοδοτείται

Κτιριακές εγκαταστάσεις, Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Σχεδιασμό και πιστοποίηση καθώς και συσκευασία/ ετικέτα προϊόντων/ υπηρεσιών, Πιστοποίηση ή/και διαπίστευση, Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών , Δημιουργία εμπορικού σήματος, Κατάρτιση και εκπαίδευση, Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις. Ενισχύσεις Καινοτομίας. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 14 Νοεμβρίου 2018.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα στην προβαθμολόγηση και τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου

Log out. viagra malaysia Sue Dunlevy National Health Reporter.

 
espa
psifiaka-ergaleia
epixeiriseis-programmata-taa