Προδημοσίευση της δράσης “Επιχορήγηση υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)”

an20162Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε προδημοσίευση για τη δράση Επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνική και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Η δράση θα επιχορηγήσει φορείς Κ.ΑΛ.Ο που διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018 και να διαθέτουν βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και 31/7/2018.

Φορείς Κ.ΑΛ.Ο : α. Οι Κοινωνικές  Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί, αστικοί συνεταιρισμοί, Αστικές Εταιρίες.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων πράξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Η επιχορήγηση θα αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

  • Λειτουργικά έξοδα
  • Αμοιβές τρίτων
  • Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης
  • Μισθολογικό κόστος
  • Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας
  • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
  • Προμήθεια αναλωσίμων
  • Προμήθεια πρώτων υλών/εμπορευμάτων
  • Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού
  • Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού

Στον πίνακα παρουσιάζονται τα ποσοστά ενίσχυσης, ο μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός και ο ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης που απαιτείται να δημιουργηθούν σύμφωνα με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών.

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ € ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (δημόσια δαπάνη)  έως ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0 -10.000 25.000 100% 25.000 0 0
10.000,01 24.000 61.111 90% 55.000 6.111 1
24.000,01 50.000 117.647 85% 100.000 17.647 2
50.000,01 - 250.000 80% 200.000 50.000 4

Μπορείτε να συμπληρώσετε τις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα και να έχετε προτεραιότητα όταν δημοσιευτούν οι προκηρύξεις των πιο πάνω Προγραμμάτων.

Επιχειρήσεις

       

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook