ΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΣΤΙΑΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

αρχείο λήψης (2)
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
* στο λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ 45 και 47)
* στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56)
* στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας (ΚΑΔ 85,88)
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Δείτε τη σύνοψη του προγράμματος  
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση:
Επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ\\Επιδότηση 50%.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
  • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων,
  • να έχουν το 2018 κατ’ ελάχιστον* 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, * 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και * 3 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
Επιδοτούμενες Δαπάνες:
1. Κτίρια- Εγκαταστάσεις έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
3. Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 ευρώ\\ έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης\\ έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.
3.1. Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG), έως 12.000€
4. Ψηφιακή Προβολή, έως 8.000€.
5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, 7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά.
6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό), μέχρι 30.000€ και έως 40% του επενδυτικού σχεδίου.
7. Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Προστιθέμενη Αξία στα Επενδυτικά Σχέδια

  • Κερδοφόρες χρήσεις (1 έως 3).
  • Αύξηση της απασχόλησης κατά τα έτη 2017–>2018.
  • Μεταβολή του Κύκλου εργασιών κατά τα έτη 2017–>2018.
  • Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής (ΙΣ) εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια ή εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου) από Τράπεζα ή από συνδυασμό των ανωτέρω.
  • Μήνες Λειτουργίας  της επιχείρησης το τελευταίο έτος (2018).
  • Έτη λειτουργίας της επιχείρησης.
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27 Φεβρουαρίου 2019- 09 Μαΐου 2019

Στα Social Media μας βρίσκετε:

       

 

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook