Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Σύντομη περιγραφή

Η κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση που διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ τα κέρδη της προκύπτουν από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον.

Στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας εγγράφονται αποκλειστικά οι Κοιν.Σ.Επ. που θα συσταθούν με βάση τις διατάξεις του Ν.4019/2011. 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης, η οποία αφορά στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης, η οποία αφορά στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.Ανάλογα με τον ειδικότερο  σκοπό τους οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντίδας, η οποία αφορά στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών προνοιακού-κοινωνικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.

3. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, η οποία αφορά την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας

Χαρακτηριστικά & προϋποθέσεις

Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού απαιτούνται τουλάχιστον 5 μέλη, τα οποία μπορούν να είναι τόσο φυσικά όσο νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που υπάγονται σε αυτούς. Κάθε μέλος μπορεί να έχει μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από το πλήθος των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχει.

Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου δεν του προσδίδει την εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως όταν ένα μέλος είναι είτε άνεργος, είτε αγρότης,  είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε μισθωτός δεν έχει καμία επιπλέον υποχρέωση απέναντι στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ ή στον ΟΓΑ.

Τέλος, η ευθύνη των μελών της φτάνει μέχρι του ποσού που κατέβαλλαν για την απόκτηση των συνεταιριστικών μερίδων τους και δεν έχουν καμία άλλη υποχρέωση απέναντι στους δανειστές της. Η Κοιν.Σ.Επ. διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μελών και την τριμελή Διοικούσα Επιτροπή.

Στο ακόλουθο video παρουσιάζονται οι ορισμοί, τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη σύσταση μίας Κοιν.Σ.Επ.  

Η εταιρεία μας 4obs Consulting επενδύοντας στην ανάπτυξη, την καινοτομία και στις νέες ιδέες προτρέπει και προωθεί την Κοινωνική Οικονομία μέσω της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με τη βεβαιότητα ότι αποτελούν την ιδανική λύση της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της κοινής ωφέλειας.

Εδώ  θα δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε, καθώς είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εξέλιξη της ιδέας τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

ηλεκτρονικά: info@4obs.gr

τηλεφωνικά: 2414 000 982

να σχεδιάσουμε από κοινού και να υλοποιήσουμε την επιχειρηματική σας ιδέα.

 

Τελευταία Άρθρα

Επικοινωνία

Υπ. Επικοινωνίας: Ειρήνη Ρούπα, Οικονομολόγος
Ωράριο: 09.00-17.00

Τηλ: (+30) 2414 000 982
Fax: (+30) 2410 616 003

E-mail: info@4obs.gr

Βρείτε μας στο Facebook